Celestial Era H5 - Sever H5

Thông tin source game Celestial Era H5

Server chạy Java – Cient H5  Ergert

Chạy trên Windown ( Có thể chạy Linux)

Có docs hướng dẫn cài + video hướng dẫn cài

Gốc tiếng trung ( Có thể dịch)

Một số hình ảnh Server