【Hoang Thế Truyền Thuyết Mobile】Mã nguồn game máy chủ mạng bên ngoài hướng dẫn sử dụng

THÔNG TIN LIÊN HỆ MUA GAME
Liên hệ0588636888
Fanpage:  https://www.facebook.com/gamethuongmai9999
Messenger http://m.me/gamethuongmai9999
Zalo:  0588636888
Telegram: https://t.me/gamethuongmai
 

1620461367-3a3aa18a585ae61.png

 

1620461397-0ae9b46e42fbd34.png

 

1620461414-1cc2d8b1ead0edd.png

 

1620461426-72210acd78a1dc8.png

 

1620461422-077f6bbbafe968b.png

 

1620461408-37b63d4f3ea9aa0.png

 

1620461410-04c158eff658052.png

 

1620461405-107a78e3dbdf621.png

 

Dựng giáo trình
Một, lắp đặt bảo tháp
yum install -y wget && wget -O install.sh http://download.bt.cn/install/install_6.0.sh && sh install.sh
Hoàn cảnh
Nginx 1.14
MySQL 5.7
PHP-5.4
MongoDB 4.0.5
yum install gcc libffi-devel python-devel openssl-devel wget -y
Thiết trí mongodb Tài khoản mật mã
mongo
use admin
db.createUser({user:root,pwd:bCrfAptbKeW8YoZU,roles:[{role:root,db:admin}]})
exit
Thượng truyền sants.zip Đến cây mục lục giải ép
Lắp đặt hoàn cảnh
yum install nc
cd /home
tar -zxvf pymongo-3.5.1.tar.gz
cd pymongo-3.5.1
python setup.py install
cd /home
tar -zxvf glibc-2.17.tar.gz
mkdir /home/glibc-2.17/build
cd /home/glibc-2.17/build
../configure –prefix=/usr –disable-profile –enable-add-ons –with-headers=/usr/include –with-binutils=/usr/bin
make && make install
cd /home
rpm -ivh jdk-8u131-linux-x64.rpm
Cho quyền hạn
chmod -R 777 /home
Sáng tạo trang web Cảng 86 Mục lục \www\wwwroot\update
Thiết trí ngụy trạng thái tĩnh
rewrite ^/vip/igzs.txt$ /404.html/$1 last;
rewrite ^/hs/igzs.txt$ /404.html/$1 last;
Khởi động lại Nginx
Sửa chữa kho số liệu mật mã root
Sáng tạo Cũng đạo nhập kho số liệu
Server sửa chữa IP
\home\n1\server\lualib\public\serverinfo.lua
\home\n1\server\shell\master\info\server.list
\home\n1\server\gm\application.properties
Khởi động trò chơi
cd /home/n1/server
./start.sh
Quan bế trò chơi
cd /home/n1/server
./stop.sh
Hộ khách bưng sửa chữa Cùng yêu linh khế đồng dạng Android đổi xong nhất định phải kí tên
Android
\assets\script Văn kiện đẩy ra ngoài Dùng công cụ giải bao
Sau đó sửa chữa
\pack\logic\define.lua
\pack\logic\login\CServerCtrl.lua
Sau đó đóng gói trở về thay thế
Quả táo cùng Android đồng dạng
Tổng hậu trường
IP:86/hs GM Mã sants.cn
Trao quyền CDK Tạo ra IP:86/cdk GM Mã sants.cn
Người chơi kích hoạt địa chỉ IP:86/pay
Người chơi địa chỉ IP:86/vip
Khởi động JAVA Hậu trường
cd /home/n1/server/gm
java -jar mhxj-0.0.1-SNAPSHOT.jar &
Địa chỉ IP:7900
Tài khoản sants Mật mã sants.cn