Bắn Cá H5 - Source Game H5

Thông tin source code  bắn cá h5

 1. Server chạy PHP + Client Cocos2djs
 2. Source có thể Việt Hóa
 3. Có hướng dẫn dựng cài đặt + Video hướng dẫn
 4. Yêu cầu : linux7x
  Nền tảng:
  Nginx
  MySQL 5.6
  php5.6  + redis Swoole
  PHP5.6 Disable all delete functions

Một số hình ảnh Code Bắn Cá H5